Effektiv mobilitet – også i hovedstaden

I den politiske aftale om mere infrastruktur for de kommende 15 år besluttede man at indføre bedre og fremtidssikrede trafikale løsninger i hele Danmark. Altså med undtagelse af København. Hvis København vil udvide metronettet, lave havnetunnel til Lynetteholm og forhindre, at byen sander til, når befolkningstallet stiger, skal vi selv have penge op af lommen, mens motorveje og skinner i landkommunerne betales af staten.

Det er vigtigt, at København bliver en moderne storby, hvor man finder balancen mellem en effektiv infrastruktur, som er sikker og fungerer for alle uanset hvilket transportmiddel man vælger, og at lokalområderne kan udvikle sig fleksibelt med udgangspunkt i københavnernes behov og deres individuelle syn på hvad livskvalitet er for dem.

Bedre parkeringsforhold med underjordiske parkeringsanlæg

Der er i store dele af København en parkeringsbelægning på langt over 100 pct. Manglen på parkeringspladser medfører at man skal bruge alt for meget tid på at finde en ledig parkeringsplads. Det giver trængslen og forurening og medfører et velstandstab for København. Det er ikke rimeligt, at københavnerne skal betale en dyr parkeringslicens for en service, der reelt ikke eksisterer.

Jeg mener derfor, at overskuddet fra parkeringsordningen skal investeres i at forbedre parkeringsvilkårene i de områder, hvor parkeringsbelægningen er størst. Dette skal ske ved at indgå samarbejde med private investorer, der kan anlægge og drive underjordiske parkeringsanlæg. Dette giver den bedste pladsudnyttelse og vejkapaciteten forringes ikke yderligere ved en udvidelse af parkeringskapaciteten på vejene.

Dette gælder også når der skal findes parkeringspladser, som der er for få af. Eksempelvis er det er problem at kommunen i nogle bydele sælger op mod 22% flere parkeringslicenser end der er parkeringspladser. Den nuværende politik er således direkte gift for københavnerne.

Bedre kollektiv transport

Vi skal øge fremkommeligheden i København ved at kommunen investerer i ny infrastruktur, herunder mere metro. Cityringen er endelig færdig, trykket på andre kollektive transportformer er lettet, og der er nu en anelse mere plads på vejene. Men vi skal fortsætte med at udvikle byens metronet. Metroen benyttes i dag af mange københavnere og en udbygning af metroen vil sikre at de mest befærdede områder i hovedstaden ikke sander til i biltrafik, samt at S-tog og busser ikke bliver overbelastede. Mere metro vil også afhjælpe fremtidig pladsmangel i den eksisterende metro (M1/M2). Med en voksende befolkning i hovedstaden vil der frem mod 2035 være behov for mere kapacitet i metroen, hvilket enten kan håndteres med længere metrotog med fire vogne eller en ny linje over havnen.

Opfør en østlig havnetunnel

Liberal Alliance ønsker en østlig ringvej – havnetunnelen – som skal lede trafik uden om Københavns kerne og hindre gennemkørsel i Københavns mest centrale og befærdede områder. Det vil skabe større sikkerhed for bløde trafikanter og ved at lade den tunge trafik køre under jorden bliver København sundere for københavnerne at færdes i. Samfundsmæssigt er havnetunnelen en stor gevinst, da den vil afhjælpe kødannelse og mange tusind timer spildt i trafikken.

Ét politisk ansvar for hele den kollektive trafik i hovedstadsområdet

Jeg ønsker en stærk kollektiv transport i Københavns Kommune, hvis overordnede formål er at levere en smidig og sammenhængende rejse for den enkelte københavner, samt kommunens virksomheder og turister. I regi af Region Hovedstaden arbejdes der på at samle den kollektive transports mange aktører (Movia, Lokaltog A/S, DSB, DSB S-tog, DSB Øresund, Metroselskabet og Hovedstadens Letbane) under én fælles politisk ledelse. Mange rejser med kollektiv transport krydser en eller flere kommunegrænser og det er derfor uhensigtsmæssigt at rejseplaner, billetpriser, stationsbyggerier, mv. besluttes enkeltvis af hver aktør og ikke med hensyntagen til københavnernes rejser, som kan være på tværs af transportformer.

Liberal Alliance København tilslutter sig tiltaget om ét samlet politisk organ med ansvar for den kollektive transport i hovedstadsområdet og ydermere kæmpe for at Københavns Kommune bliver en central del af den fremtidige beslutningsproces omkring hovedstadens kollektive transport. En fælles stemme vil også styrke Københavns Kommune position når der søges om statslige midler til transportområdet i hovedstadsområder, fremfor de tyndt befolkede områder i det øvrige Danmark. Hovedstaden er historisk er blevet forfordelt på transportområdet.

Implementér intelligent trafikstyring og forbered byen på selvkørende biler

En simpel og pragmatisk forbedring af trængselsproblemerne i København er at øge kapaciteten på vejnettet og forbedre fremkommeligheden ved hjælp af en koordineret signalstrategi på tværs af kommunerne i hovedstadsområdet. Implementering af nye intelligente trafikstyringssystemer vil forbedre trafikkens forløb igennem byen.

Implementering af den nyeste teknologi indenfor signalstyring kan både minimere søgetiden efter parkeringspladser, forbedre trafikafviklingen ved konstant at tilpasse sig til trafikken og give en bedre trafikafvikling ved vejarbejder og trafikulykker, samt bidrage til at minimere partikelforureningen på udsatte strækninger. Desuden vil implementeringen af intelligent signalstyring være en vigtig og nødvendig investering i fremtidens trafikale infrastruktur, hvor selvkørende biler vil komme til at spille en større og større rolle.

Vi skal fremtidssikre kommunens infrastruktur, således at de sikkerhedsmæssige og tekniske foranstaltninger er klar til selvkørende biler og at København, som en af de første kommuner i Danmark bliver klar til at implementere selvkørende busser og biler i den kollektive trafik.

Når den kollektive trafik i hovedstadsområdet samles under ét politisk organ, bør signalstyring, trafikovervågning og koordinering af vejarbejder ligeledes samles under samme organ. Dette vil minimere trængslen og forsinkelser ved vejarbejder og trafikulykker. Der vil desuden være betydelige synergieffekter ved at samle dette med planlægning af den kollektive trafik.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

En klimapolitisk strategi renset for symbolpolitik

Dommedag er aflyst, og den grønne fremtid venter.

Frihed til forskellighed

Kan vi løse et problem med mere frihed i stedet for mindre frihed, skal vi altid gøre det
Donér til min kampagne

Giv et økonomisk bidrag i min kamp mod et mere liberalt Danmark

Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. Jeg har brug for ethvert bidrag jeg kan få fjdisajf idsa kfodsa kfdosa fkdsoa fdkoafdsa fdsa fdsa. 

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og marker din betaling med “Ryle” + [dit navn/selskab]

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander Ryle + navn/selskab som besked til modtager