Turbo på elektrificeringen af Danmark

En grøn omstilling kan udelukkende ske gennem en elektrificering af det danske samfund og en langt større produktion af grøn strøm. I dag udgør el kun ca. 20 % af den energi, vi bruger, mens resten kommer fra benzin og olieprodukter, naturgas, biomasse, osv. Vi kan ikke opnå et meget grønnere samfund uden, at en lang større andel af vores energiforbrug bliver el. En gammel og utilstrækkelig elinfrastruktur står desværre i vejen for, at vi kan udbygge produktionen af grøn el hurtigt nok. På trods af at hele branchen skriger efter udbygninger af elnettet, har det ikke været en politisk prioritet. I stedet har vi bare opført flere vindmøller, selvom nettet i dag er presset til det yderste. Det kan vi gøre bedre.

Udbygningen er i dag finansieret via tarif-systemet, som er skabt for at holde snor i net-selskaberne. Det er økonomisk fornuftigt i en normalsituation. Men når vi har brug for at mangedoble vores elforbrug, har vi brug for langt mere aggressive investeringer, hvor vi skeler mindre til, om der vil være en overkapacitet i en periode. Med klimaaftalen åbnede man for geografisk differentierede tariffer for producenterne for bedre at styre, om elproduktionen blev udvidet i ét område eller et andet. Men for os at se er opgaven en anden end at mikrooptimere på placeringen af elproduktionen. Man bør i stedet sikre en langt større kapacitet i elnettet, så vi får maksimeret den grønne, rentable elproduktion på land så hurtigt som muligt. Det bør ske ved statslige investeringer og kan opnås ved at målrette de statslige overskud ved salg af CO -kvoter. Den nuværende situation, hvor sol- og vindprojekter står i kø, men ikke bliver til noget på grund af elnettet, er dybt uholdbar.

Store dele af det danske elnet er enormt gammelt, og der er brug for store kapacitetsopgraderinger på både transmissions- og distributionsnettet. En analyse fra Rambøll for Wind Denmark anslår, at hvis 70 %-målsætningen skal opfyldes, skal – elforbruget stige med 83%. Rambøll finder, at der frem mod 2040 skal investeres i størrelsesordenen 80 mia. kr. for at kunne klare denne merbelastning.

Udover direkte statslige investeringer er der også et stort behov for, at netselskaberne investerer langt mere. Net-selskabernes dilemma er, at hvis de overinvesterer, sender de store, unødvendige regninger videre til deres kunder, som ikke kan skifte udbyder. I den situation er der brug for, at staten sender et klart signal om, at vi mener det alvorligt med elektrificeringen af vores samfund.

Desværre gør vi i dag det modsatte, da Energinets beregningsforudsætninger ikke tager udgangspunkt i dramatisk stigende elforbrug. Det skal ændres. Man skal huske på, at risikoen ved at underinvestere er mindst lige så stor som risikoen for at overinvestere. Lægger man kabler i jorden med for lidt kapacitet, vil man senere skulle afholde den samme omkostning igen. Og endnu værre risikerer man at fordyre, forsinke og besværliggøre den grønne omstilling af det danske samfund.

Alexander Ryle

Folketingskandidat i København for Liberal Alliance

Læs om de relaterede politiske områder

Læs om mine mærkesager

Donér til min kampagne

Støt min kamp for et mere liberalt Danmark

Doner via MobilePay

Overfør til 299665 og mærk din betaling med “Alexander”.

Doner via bankoverførsel

Reg.nr.: 3409
Konto nr.: 3409235387
Bank: Danske Bank

Skriv Alexander + navn/virksomhed som besked til modtager